Kayıtlar

ONLAR DA ÇOCUKTU…


Türkiye demokrasi tarihinin en önemli adımlarının başında gelen Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yıl dönümünde, 23 Nisan’dan çok öncelerden bir güfte ve melodiyi paylaşarak gerisinde yatan zor şartları ve fedakârlıkları yansıtmak istedik. Tarihimizin en karmaşalı ve zor döneminde, o en acı duraklardan biri olan Balkan Harbi yıllarında söylenmiş bir türkü/marş bu. 

Çeşitli zamanlarda ve cephelerde süren mücadelelere katılan gençlerin nüfusunun hiç az olmadığı şartları temsilen, 

Bugünün kıymetini bilmek için…


 


Videoda paylaştığımız belgeler hakkında

1- Rumeli Marşı - Mekteb-i Tefeyyüz Musiki Muallimi Hafız Mustafa Efendi  (Videoda seslendirilen)
(Mekteb Marşları 2. forma, Şamlı Selim yayını)

Kayıtta okunan güfteler:

Rumelinin dağları var
Ne güzeldir şimdi ağlar
Hani senin evlatların
Kesildi mi kanatların

Ağlama sen garip vatan
Biz geliriz sana inan

Dağlarında baykuşlar var
Ocağında matem çağlar
Hani bizim güzel bayrak
Yere düşmüş hicranlar var

Ağlama sen garip vatan
Biz geliriz sana inan

2- Rumeli Türküsü başlıklı ve 15,5 x 21,5 cm boyutlarındaki bir karta basılmış olan fotoğraflı nota muhtevası bakımından nadir ve önemli bir malzemedir. Ön yüzünde marşın sahnelenişini gösteren bir fotoğraf ve arkada bu temsili açıklayan bir metin mevcuttur:


Bedbaht Rumeli, Türk ağlıyor!...

Muharriri Behram Altay, Bestekârı Behram Altay.

Bu türkü nasıl söylenir? Resimde görüldüğü gibi duvara siyaha boyanmış Rumeli haritası ta’lik edilir. Haritanın altına Osmanlı bayraklarını hamil bir kız durur, bu vatanı temsil eder. İki sıra çocuk dizilir, hariçten görünmek için orta yer açık bırakılır. Çocuklardan birisi Rumeli’ne hitaben söylemeye başlar. Kenardaki çocuklar yalnız ‘Ağlama sen garip vatan / Biz geliriz sana inan!’ mısralarını birazdan tekrar ederler. Zîrdeki resim Bursa Darülmuallimini Tiyatro Salonu’nda Rumeli Türküsü’nü söylediklerini gösterir. Orta yerdeki eserin sahibi Altay Bey’dir. Rumeli Türküsü Bursa Tiyatrosu’nda Darülfünun Salonu’nda, Şemsü’l-mekatib müsamerelerinde müteaddid defa söylenerek pekçok alkışlanmıştır.

15 Nisan, ülkemizin ve uluslararası müzik camiasının en önemli sanatçılarından olan, Devlet Operasının emekli solisti, aynı zamanda OMAR'ın Danışma Kurulu üyesi büyük üstad Leonidas Asteris'in isim günüydü. Ulusumuzun tarihî geçmişinde önemli yer tutan farklı din ve etnisiteye mensup toplumlardan Ortodoks Rum Cemaati'nin, günümüzde yaşayan mümtaz üyelerinden Leonidas Asteris birkaç yıldır süren rahatsızlığı sebebiyle hastanede yatmakta. Kendisine bu vesileyle şifa dileklerimizi iletmek ve OMAR'a verdiği değerli katkılardan bir örnek sunmak üzere 4 Haziran 2013'te gerçekleşen İKSV İstanbul Festivali kapsamındaki "Hüsn ü Aşk" başlıklı konserden iki icrasını paylaşmak istiyoruz. 
İlk videoda konserde solo olarak okuduğu bir Bizans İlahisi, ikinci videoda ise konserin finalinde diğer solistler Ahmet Özhan ve Münip Utandı ile okuduğu III. Selim'in Hüzzam Şarkısı yer alıyor.
-İKSV İstanbul Festivali,
-Hüsn ü Aşk Konseri, 
-İÜ OMAR İcra Heyeti (Şef Gönül Paçacı Tunçay),
-Galata Mevlevihanesi, 4.6.2013
Farklı bir kaynaktan Çanakkale Marşı I

Aslen Yafa doğumlu olan ve 20. asır başlarında İstanbul’a gelerek müzik yayıncılığına başlayan Şamlı Selim’in geniş yayın yelpazesi içinde 

Risâle-i Mûsıkiye yâhud Mûsıki Gazetesi - Chant Turc

veya

Risâle-i Mûsıkiye yâhud Müntehib Nota Parçaları - Chant Turc

başlığıyla yayımlanan küçük boy bir yaprak nota serisi vardır.

ÇANAKKALE MARŞI

Beste: Kemani Kevser Hanım

Usul: Düyek

Edirne’den çıktım başım selamet

Harbe dahil olmadan koptu kıyamet

Of gençliğim eyvah

Çanakkale’sinde vurdular beni

Nişanlımın mendiline sardılar beni

Of gençliğim eyvah

İstanbul’dan çıktım başım selamet

Çanakkale’ye varmadan koptu kıyamet

Of gençliğim eyvah

Çanakkale içini duman bürüdü

Kırk altıncı fırkanın namı yürüdü

Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde bir dolu testi

Analar babalar ümidi kesti

Of gençliğim eyvah

Kaynak: Risale-i Musikiye, No: 13, Şamlı Selim


Ses kaydını yayınladığımız nota bu serinin 13. Notasıdır.​
Farklı bir kaynaktan Çanakkale Türküsü II

18 Mart’ın anlam ve önemine binaen İÜ OMAR’da prova salonunda yapılan kaydı yayınlıyoruz.
Kanun: Caner Can
Ses: Hasan Kiriş

Bilinen büyük müzik yayıncılarının yanı sıra İstanbul'da müzik yayıncılığı yapan Ali Rızâ Muzıka Mağazası adındaki kuruluşun Gıdâ-yı Rûh başlıklı, küçük boy ve “Müntehâb Şarkı ve Kantolar” ibaresiyle yayımladığı çok sayıda nota mevcuttur. Yayın tarihi belli olmayan ve her on beş günde bir neşr olunan notalar, Babıâli civarında Hakkâk Ütüciyan Matbaasında basılmıştır.

Ses kaydını eklediğimiz nota bu seri içinde 19 numarada yayımlanmıştır.


ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ

Edirne’den çıktım başım selamet

Çanakkale’ye vardım koptu kıyamet

Ah gençliğim eyvah

Çanakkale içinde aynalı çarşı

Anne ben gidiyorum düşmâne karşı

Ah gençliğim eyvah

Çanakkale içinde duman bürüdü

On birinci fırka harbe yürüdü

Ah gençliğim eyvah

Gıda-yı Rûh, NO:19 (Ali Rıza Muzıka Mağazası)


Farklı bir kaynaktan Çanakkale Türküsü III

18 Mart münasebetiyle, farklı bir makam ve melodik yapıda olan bir notanın İÜ OMAR prova salonunda yapılan kaydını yayınlıyoruz.
Kanun: Caner Can
Tanbur: Mine Yener
Ses: Işık Ersin – Enis Tombul

İstanbul’da müzik neşriyâtının en önemli isimlerinden olan Kudmanîzâde Şamlı İskender, kardeşlerinin arasında en uzun süre yayıncılık yapan isimdir. Yazı inkılâbından sonra da sürdürdüğü uzun yayıncılık döneminin en yaygın bilinen serisi Müntehabât başlığıyla yayımlanmış olan küçük boy yaprak notalardır.
Ses kaydını eklediğimiz nota bu seri içinde 741. numarada yayımlanmıştır.

Güfte: Florinalı Nâzım Bey
Beste: Şevket Gavsi Bey

Mahur Çanakkale Türküsü
1
Çanakkale Kâbe gibi uludur
Toprakları şehitlerle doludur
Kırılan hep orda düşman koludur
Nakarat
Türk sinesi ne metin bir cevhermiş
Yüz binlerce gönüllere sipermiş

 5
Esatirî kahramanlar meşhedi
Aranırsa burasıdır ebedi
Yüzbinlerce düşmanları mahvetti
Nakarat
Çanakkale anılıyor haşyetle
Tarih burda anılıyor hürmetle
Dârülelhan hocalarından Kemanî ve Rebabî Eyyubî Mustafa (Sunar) Bey'in bestelediği, güftesi Ömer Lütfi Bey'e ait olan rast makamındaki marşın notalarını ve ses kaydını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle yayınlıyoruz. Marşın melodisi Şamlı İskender yayını Müntehabât notaları içinde 524 numaralı yaprakta ve Mustafa Bey'in yazdığı Alaturka Keman Muallimi (İstanbul, 1340/1924) adlı metodun son sayfasında yayımlanmıstır. 

Notalara merkezimizin arama karşılaştırma portalı olan omarsiv,istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ses kaydı Türk Müziği İcra Heyeti tarafından 23 Ekim 2019 Çarşamba günü OMAR'da prova mekânında yapılmıştır.


Marşın Güftesi:


Etti Cumhuriyeti tesis ulu Türk milleti
Payidar etsin cihanda Hakk bu âli kuvveti
Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün ra'yeti
Mustafa Gazi Kemal'in unutulmaz himmeti

Ordusuyla yurdu mahfuz eylesin Rabb-i Hudâ
Bizleri âli zaferden etmesin asla cüdâ
Bin yaşa Cumhurreisi ey büyük Gazi Paşa
Eyliyor millet teşekkür orduya subh u mesâ

OMAR VI. Uluslararası Yaz Okulu münasebetiyle, onur konuğumuz duayen kemençevi İhsan Özgen hocamızın Kani Karaca'ya eşlik ettiği özel bir kayıdı yayınlıyoruz. (25 Kasım1992 Cemal Reşit Rey Konser Salonu)Ölümünün 15. yıldönümü münasebetiyle Kâni Karaca'yı rahmetle anarken:

Merhumun Ruy-i Irak Makamı'ndaki seyrini kendisinden, bu makamdaki saz semaisini de İÜ OMAR İcra Heyeti Saz Sanatçıları'ndan sunuyoruz.


19 Mayıs’ı Hazırlayan Yıllardan Bir Beste: “Asker Türküsü”


Mustafa Kemal Paşa’nın zafer yoluna çıkması ve ünlenmesi Çanakkale ile başlamıştır. Sâmih Rıfat Bey’in yazdığı ve Leyla Hanım’ın Hicaz makamında bestelediği bu eser dinlenildiğinde, günümüzde bilinen melodik yapı ve formdan tamamen farklı olduğu görülecektir.Seslendiren: İÜ OMAR İcra Heyeti
Sanat Yönetmeni: Gönül Paçacı
Kayıt: Ada Stüdyo (İstanbul, Ocak 2019)


Kaynak: Külliyât-ı Mûsıkiyye – Üstâde-i elhân-âşina Leyla Hanımefendi’nin Sânihâtından

Üçüncü Defter, Kudmanîzade Şamlı İskender, İstanbul (Tarihsiz, 1928 öncesi), s.94-95


                                                             (Çevrimyazısı)

                                                          Asker Türküsü

Güfte: Sâmih Rıfat Bey’in                                                                         Beste: Leyla Hanım’ın

1.Yaslı gittim şen geldim / Aç koynunu ben geldim / Bana bir yudum su ver / Çok uzak yoldan geldim

Nakarat: Yürü ey şanlı Gazi / Kılıcı kanlı Gazi / Seni Meriç bekliyor / Büyük ünvanlı Gazi

2.Korkma açıl şen yurdum / Dağlara ordu kurdum / Açık denizlerine / Süngümle kilit vurdum

Nakarat

3.Rüzgârlardan atım var / Şimşekten kanadım var / Göğsümde al yazılı / Gazilik beratım var

Nakarat

4.Rüzgâr bana at oldu / Şimşekler kanat oldu / Eğilin gökler dedim / Bulutlar kat kat oldu

Nakarat

5.Irmaklar gibi taştım / Yalçın kayalar aştım / Hakka şükürler olsun / Geldim sana ulaştım

Nakarat

6.Varsın yansın ocağım / Kurtuldu al sancağım / Bayrağımın altında / Ben hür yaşayacağım

Nakarat

7.Deniz deniz Akdeniz / Suları berrak deniz / Karşımda yar ağlıyor / Gideyim bırak deniz

Nakarat

8. Açıldı kal’a yolu / Göründü Gelibolu / Bırak beni gideyim / Orası yasla dolu

Nakarat

Osmanlı Müziği'nde Külliyat ve Fihristler

Pek yakında sizlerle..

28 Eylül 1967 Perşembe gecesi Gürmen Türkan’ın evinde yapılmış özel bir kayıt. Necdet Yaşar’ın kendi sunumuyla.

Kayıt için tıklayınız.


Necdet Yaşar OMAR Açılış Töreni'nde bir anısını paylaşıyor.

İcra Heyeti’nin Münir Nurettin Selçuk’un dönemindeki üyelerinden, Türk müziğinin simge icracılarından, Tanburi Cemil Bey ve Mesut Cemil’in günümüzdeki devamı Tanburi Necdet Yaşar’ı 24.10.2017 tarihinde kaybettik. Aynı zamanda OMAR’ın Danışma Kurulu üyesi de olan ve açılış yıllarımızda birçok etkinliğimize katılarak bizleri onurlandıran merhumun anısına nadide bir ses kaydını burada paylaşıyoruz.

Kayıt için tıklayınız.

Yakın zamanda kaybettiğimiz Tülûn Korman hocamız, 8 Nisan 2013'te OMAR'daki "Meşkin Son Hali" faaliyetinde hocası Münir Nurettin Selçuk ile olan hatıralarını anlatıyor. Hocamızı saygı ve özlemle anıyoruz.