Osmanlı Arşivi Konseri "Tarz-ı Kadim"

43842ddc-2656-4e56-bc2d-0bb2bec2dad9

T.C.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi

(OMAR)

                                                      Saygıdeğer sanat dostumuz,

Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Kâğıthane Binasında 24 Aralık2015’te vereceğimiz    “Tarz-ı Kadîm” başlıklı ikinci konserin program detayları aşağıdadır. Teşrifinizden mutluluk duyacağız. Teşekkürler…

Türk Müziği İcra Heyeti

Şef: Gönül Paçacı


  1. Bölüm

Rast peşrev “Dü-şems” – Fârâbî’ye atfolunmaktadır.

Rast kâr “Kâr-ı Muhteşem” – Abdülkadir Merâgî’ye atfolunmaktadır. (Muallim İsmail Hakkı Bey’in el yazısı notadan)

Rast nakış beste – Acemlerin

“Hem kamer hem zühre vü hem müşteri der âsüman”

Sazkâr peşrevi– Dimitrie Cantemir (Kantemiroğlu)

Sazkâr ağır semâî – İlya

“Nice bir bülbül-i nâlân gibi feryâd edeyim”

Sûzidilârâ yürük semâî – III. Selim Han

              “Âb ü tâb ile bu şeb hâneme cânân geliyor”

Segâh Hindî Lisânı - Düyek - Tasnîf-i Mîr (Kantemiroğlu Edvarı’nın Tahran nüshasından günümüz notasına aktarılmıştır, ilk seslendirme.)

Segâh yürük semâî – Buhûrîzâde Itrî Mustafa Efendi (Mes’ud Cemil Bey’in idaresindeki klasik koronun taş plakta yer alan icrası tarzında)

“Tûtî-i mûcize-gûyem ne desem lâf değil”

Segâh son yürük semâî – Lâ edrî (bestekârı belirsiz)

 

  1. Bölüm

Hüseyni peşrev – Kul Mehmed

Hüseynî murabba beste – Hâfız Post

          “Çekdim el ümmîdi vasl-ı yardan şimden gerû”

Hüseynî murabba “Mecmua-i Sâz ü Söz’den” – Albert Bobowski (Ali Ufkî Bey)

         “Çekdim el ümmîdi vasl-ı yardan şimden gerû”

Hüseynî ağır semâî – Hâfız Kumral

          “Cemâlin mihr-i âlem-tâba benzer”

Hüseynî yürük semâî – Tab’î Mustafa Efendi

          “Dök dideden eşk-i teri sermâyesiz olmaz”

Hüseynî raksiyyeler “Mecmua-i Sâz ü Söz’den” – Albert Bobowski (Ali Ufkî Bey)

           “Sen oynadıkça kademi / Sevindirirsin âdemi”

           “Saç bağı takar başına / Gider sarayın içine”

Mirgün Köşkü Tebdil Eskisi Sokak No. 6 Baltalimanı-İstanbul

Tel:  (0 212) 277 40 87 Faks: 277 40 88 E-Posta:

omar@istanbul.edu.tr