İstanbul Üniversitesi
http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/?p=8946
Export date: Fri Jun 22 20:35:09 2018 / +0000 GMT

3. CD - Dinî Eserler


cdcon-4

İstanbul Üniversitesi ile Kültür Bakanlığının ortak yayını olan bu çalışma, ülkemizin ilk resmî müzik okulu olan Darülelhan'ın kuruluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle belgesel görüntüler ve konserlerle ele alınacağı geniş kapsamlı bir etkinlikte tanıtımı yapılarak dağıtılmak üzere hazırlanmıştır.

Sırlanmış Sesler'i kültür ve sanat camiamıza açmaktan onur duyuyoruz.

1. Bektaşi Nefesi / Anonim “Gel gel yanalım âteş-i aşka” (Hüseyin Baba)


2. Bektaşi Nefesi / Anonim “Ol melâmet hırkasını kendim giydim eynime” (Hüseyin Baba)


3. Bektaşi Nefesi / Anonim “Güzel âşık cevrimizi çekemezsin demedim mi” (Hüseyin Baba)


4. Bektaşi Nefesi / Anonim “Eşrefoğlu al haberi” (Hüseyin Baba)


5. Uşşak İlahi / Hacı Faik Bey “Sivâdan kalbini pâk et gönül mir'at-ı rahmandır” (Hafız Yaşar)


6. Hicaz Tevşih / Çalakzâde Şeyh Mustafa Efendi “Tende cânım canda cânânım'' (Hafız Yaşar)


7. Çargâh Tevşih / Aziz Mahmud Hüdâî “Kudûmun rahmeti zevk u safadır'' (Hafız Yaşar)


8. Rast Tevşih / Nalburîzâde Mehmet Efendi “Merhaba ey mevlid-i Peygamberî'' (Hafız Yaşar)


9. Bektaşi Nefesi / Anonim “Kâf u nun hitabı izhar olmadan'' (Darülelhan Heyeti)


10. Şehnaz İlahi / Hammamîzâde İsmail Dede Efendi “Yürük değirmenler gibi dönerler''
(Darülelhan Heyeti)


11. Dilkeşhaveran Salâ / Hatip Zâkirî Hasan Efendi “Essalat ü vesselamü aleyk” (Suphi Ezgi ?)


12. Rast Tevşih / Zâkir Ahmed Efendi “Bu şeb hurşid-i evreng-i risâlet geldi dünyaya''
(Darülelhan Heyeti)


13. Şevkutarab Tevşih / Zekâî Dede “Bir muazzam padişahsın'' (Erkek Sesi)


14. Segâh İlahi / Anonim “Bu aşk bir bahr-i ummandır'' (Erkek Sesi)

Links:
 1. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/3089_Bektasi-Nefesi_Gel_Gel_Yanalım .mp3
 2. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/3094_Bektaşi-Nefesi_Ol-Melamet_Hır kasını.mp3
 3. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/3096_Bektaşi_nefesi_Güzel_Aşık_C evrimizi-Huseyin-baba.mp3
 4. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/3095_Bektasi_Nefesi_Huseyin_Baba_Eş refoğlu_Al_Haberi.mp3
 5. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/3159_Uşşak_Ilahi_Sivadan-Gayri.mp3
 6. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/3160_Hicaz_Tevsih_Tende-Canim_Hafiz- Yasar.mp3
 7. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/3161-Cargah-Tevsih_Kudumun_Rahmeti_H afiz.mp3
 8. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/3162_Rast-Tevsih_Merhaba-Ey-Mevlid-i _Peygamberi.mp3
 9. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/5254_Bektaşi_Nefesi_Kaf_unun_Hitab .mp3
 10. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/5595_Sehnaz-Ilahi-Yürük-Değirmenl er.mp3
 11. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/5964-Sabah-Salasi-Suphi-Ezgi.mp3
 12. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/6378_Rast-Tevsih_-Bu-Seb-Hursid-i-Ev reng-i-Risalet-Geldi-Dunyaya.mp3
 13. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/6380_Şevkutarab-Tevşih_Bir-Muazzam -Padisahsin.mp3
 14. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/6558_Segah_Ilahi_Bu-Ask-Bir-Bahri-Um mandir.mp3
Post date: 2017-07-26 13:33:55
Post date GMT: 2017-07-26 10:33:55

Post modified date: 2017-07-26 13:33:55
Post modified date GMT: 2017-07-26 10:33:55

Export date: Fri Jun 22 20:35:09 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com