İstanbul Üniversitesi
http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/?p=8903
Export date: Sun Jun 24 18:18:20 2018 / +0000 GMT

Besteler


3134 Acemaşiran Beste / Zekâi Dede Efendi "Bin cefa görsem ey sanem senden" 

3166 Şedaraban Beste / Tanburi İsak “Ey safa-yı arızından çeşme-i hurşid-i ab” 

3176 Bestenigâr Beste / Buhurizade Mustafa Itri Efendi “Gamzen ki ola saki-i çeşm-i siyeh-i mest” 

5239 Ferahfeza Beste / Hammamizade İsmail Dede Efendi “Ey kaşı keman tir-i müjen canıma geçti” 

5255 Hicaz Beste / Gevrekzade Mustafa Ağa “Hasret-i ruyinle giryan olduğum demdir bu dem” 

5593 Tahirbuselik Beste / Tanburi İsak “Gül ruhun şevkiyle çeşmim ol kadar zâr oldu ah” 

5596 Şehnaz Beste / Seyyid Nuh “Bezm-i meyde sakiya devreylesin mül gül gibi” 

5956 Suzinak Beste / Zekâi Dede Efendi “Serde heva-yı kâkül dilde hayal-i canan” 

6381 Isfahan Beste / Buhurizade Mustafa Itri Efendi “Gel ey nesim-i saba hatt-ı yardan ne haber” 

6545 Şevkefza Beste / Kömürcüzade Hafız Mehmed Efendi “Hüsn-i zatın gibi bir dilber-i simin-endam” 

6574 Saba Beste / Halifezade Tahir Efendi “O şuhun ey gönül düşnam-ı lali telh bâr olmaz” 

6576 Hüseyni Beste / Zaharya “Şebnem gibi saçılsın hun-i eşk-i pür-revanım” 

6602 Acemaşiran Beste / Basmacı Abdi Efendi “Berküşa-yı madelet hakan-ı devran daima” 

383 97a Nühüft Beste / Seyyid Nuh “Ta kim hattın ey mah-ı cebinim yüze çıktı” 

 

 
Links:
 1. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/3134_Acemasiran-Beste_Bin-Cefa-Gorse m.mp3
 2. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/3166_Sedaraban-Beste-Ey-safayi-Arizi ndan.mp3
 3. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/3176_Bestenigar-Beste_Gamzen-ki-ola. mp3
 4. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/5239_Ferahfeza-Beste-Ey-Kasi-keman.m p3
 5. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/5255_Hicaz-Beste_Hasreti_Ruyinle.mp3
 6. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/5593_Tahirbuselik-Beste_Gul-Ruhun-Se vkiyle.mp3
 7. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/5596_Sehnaz-Beste_Bezm-i-Meyde_.mp3
 8. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/5956_Suzinak_Beste_Serde-Hevayi_Kaku l.mp3
 9. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/6381_Isfahan-Beste_Gel_Ey_Nesimi_Sab a.mp3
 10. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/6545_Şevkefza-Beste_Hüsn-i_Zatın_ Gibi.mp3
 11. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/6574_Saba_Beste_O_Suhun.mp3
 12. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/6576_Hüseyni-Beste_Sebnem-Gibi-Saç ılsın.mp3
 13. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/6602_Acemasiran_Beste_Ber-küşa-yı -madeled.mp3
 14. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/383_97a_Nühüft-Beste_ta-kim_hattin -ey-meh-cebinim-yüze-çıktı-Darülelhan-heyeti- 2-yüzlü-plak-alıntı1.mp3
Post date: 2017-07-26 11:31:30
Post date GMT: 2017-07-26 08:31:30

Post modified date: 2017-07-27 16:09:02
Post modified date GMT: 2017-07-27 13:09:02

Export date: Sun Jun 24 18:18:20 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com